(In Swedish downbelow)

To the true followers of Yeshua!

Step into the new thing that I have for you, says the Lord. For behold, I have a new time for you. I have a time when my power will come upon you. I will let my spirit rest upon you and I will use you in this time, says the spirit of the Lord. I will let fire come out of your mouth when you speak. That fire will hit people’s hearts, and those hearts will repent and turn towards me, says the spirit of the Lord.

You shall lay hands on the sick, says the Lord, and I shall do a miracle. I shall demonstrate my power through you, says the spirit of the Lord. For behold, I am with you. I am the one who has chosen you. I have anointed you and I shall complete the work I have begun in your life, says the spirit of the Lord.

I am sending new angels, says the Lord, for I have chosen you to be part of this movement that I have begun.

Yes, I have told my servants that this movement which I have started cannot be stopped. No one will be able to stop it, because it will be navigated through the prophetic spirit which I have placed in my servants, says the spirit of the Lord.

Yes, there will be persecution. Yes, people will speak against you in my name. But take heed, and behold, says the Lord, I shall increase my signs and wonders. I shall let such miracles take place in these days, that it shall make every enemy’s words fall flat before your feet, says the spirit of the Lord.

For behold, I am doing a new thing. I have sent a wind over your nations and I want you to grab hold of that wind, says the Lord. Let your spirit be led by me, lay aside your own thoughts. It won’t be like it used to be. I will come with a new strength to your life. For behold, I have prepared this movement by my spirit, a movement that will shake the Nordic countries. I am going to shake the Nordic countries. I will raise up people in the Nordic countries, says the Lord, who will have my fire in such a strong way that they cannot be stopped. For I am sending my angels, and I am sending different contacts and connecting the right people with each other. But I will also remove those who have made their own choices, who don’t want to pay the price I have laid before their feet.

I am gathering people now, says the Lord, who are willing to give their lives on the altar, and I am going to do a mighty work. You will be amazed because I will back up my word. I will back up the word which I have spoken through my servants, says the Lord. Through signs and wonders you will see the evidence that I am with you. Behold, I am sending my angels, says the Lord. I will send my angels, says the spirit of the Lord.

Till dom sanna efterföljarna av Yeshua

Du ska kliva in i det nya jag har för dig, säger Herren. Se, för jag har en ny tid för dig. Jag har en tid då jag kommer med min kraft över dig. Jag ska låta min ande vila över dig och jag ska använda dig i den här tiden, säger Herren ande. Jag ska låta eld komma ut ifrån din mun när du talar. Den elden ska träffa hjärtan och dessa hjärtan ska vända om till mig, säger Herrens ande.

Du ska lägga händerna på de sjuka, säger Herren, och jag ska göra ett mirakel. Jag ska visa min kraft genom dig, säger Herrens ande. För se, jag är med dig. Jag är den som har utvalt dig. Jag har smort dig och jag kommer att fullborda det verk som jag har påbörjat i ditt liv, säger Herrens ande.

Jag sänder nya änglar, säger Herren, för jag har utvalt dig till att vara en del i denna rörelse som jag har påbörjat.

Ja, jag har sagt till mina tjänare att den rörelse som jag har startat, den kan ingen stoppa. Ingen kan stoppa den för jag låter den bli navigerad genom den profetiska anden som jag har lagt ner i mina tjänare, säger Herrens ande.

Ja, det kommer bli förföljelse. Ja det kommer bli så att människor kommer att tala emot i mitt namn. Men hör och se, säger Herren. Jag kommer öka mina under och tecken. Jag kommer att låta sådana mirakler ske i dessa dagar, säger Herren, att det kommer låta varje fiendes ord komma på fall inför dina fötter, säger Herrens ande.

För se, jag gör någonting nytt. Jag har sänt en vind över era nationer och jag vill att du tar tag i denna vind, säger Herren. Låt din ande vara ledd, lägg ner dina egna tankar. Det kommer inte bli så som det har varit förut. Jag kommer att komma med en ny styrka över ditt liv. Se, för jag har genom min ande förberett denna rörelse, säger Herren, som kommer att skaka de nordiska länderna. Jag kommer att skaka de nordiska länderna. Det kommer att finnas människor som jag reser upp i de skandinaviska länderna, säger Herren, som kommer att ha min eld så starkt att de inte kan stoppas, därför att jag sänder mina änglar och jag sänder olika kontakter, och jag förknippar människor med varandra som ska vara tillsammans. Men jag tar också bort dem som har gjort egna val, som inte vill betala det pris som jag har lagt framför deras fötter.

Jag samlar människor nu, säger Herren, som är villiga att ge sina liv på altaret, säger Herren, och jag kommer göra ett mäktigt verk. Ni kommer bli förundrade, för jag kommer att backa upp mitt ord. Jag kommer att backa upp det ord som jag har uttalat genom mina tjänare säger Herren. Genom under och tecken kommer ni se och ni kommer att få bevis framför era ögon att jag är med er. Se, jag sänder mina änglar, säger Herren. Jag kommer att sända mina änglar, säger Herrens ande.